Църковен устав на
ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС
ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУС, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 1. (1) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е вероизповедание, основаващо се на идеята за християнския икуменизъм.

(2) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е юридическо лице по смисъла на Закона за вероизповеданията.

(3) Наименованието на вероизповеданието ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се изписва на кирилица, като може да бъде изписвано и на латиница – ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

(4) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се управлява от Духовен организационен съвет и се представлява от членовете на ДОС заедно по смисъла на чл.18 т.т. 3 и 4 от Закона за вероизповеданията (ЗИ).

Чл. 2. Седалището на вероизповеданието е гр. София и адрес на управление гр. София, Район “Възраждане “, ул. “Перник” № 176, вх. А, ет. 15, ап. 59.

Чл. 3. Наименованието на вероизповеданието, седалището и адреса му се поставят върху документите и материалите, които изхождат от него.

Чл. 4. Вероизповеданието не е ограничено със срок.

Чл.5. (1) Вероизповеданието има свои графични символи, символизиращи генезиса на Христовото учение и представляващи в хералдично изображение като графично стилизирани образи на риба, кораб, котва и кръст.

(2) ХВАЦ има печат на които са изписани името и графичните символи на вероизповеданието.

ВЕРСКО УБЕЖДЕНИЕ

Чл. 6. (1) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е християнска, защото изповядва вярата в Светата Единосъщна и Неразделна Троица. Приема за единствен свой Спасител Господ Иисус Христос, Синът Божий, Въплътеното Слово Божие.

(2) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е вселенска (икуменическа), защото приема всички духовни феномени, открити чрез Светия Дух в света.

(3) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е апостолска, защото е пряко ръководена от Светия Дух, както бяха ръководени апостолите, след Петдесетница.

(4) Във ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се запазва идеята за прякото избраничество от Бог, във всичките му прояви, които могат да се видят в Новия Завет и историята на Църквата, а също така и на изборното начало в Християнските общини. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС има своята приемственост от Христовите църкви, чрез ръкоположения от Христовите апостоли (5) Приема Новия Завет за основа на Християнските догмати и цялостно обяснение на Божественото Откровение.

(6) Приема за основа на вярата си Апостолски и Никео-Цариградския символи:

а) Никео-Цариградски символ на вярата:

“Вярваме в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо; И в единия Господ Иисус Христос, Божия Син, единородния, Който е от Отца, роден преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истински от Бог истински, роден, несътворен, единосъщен на Отца, чрез Когото всичко е станало; Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек; Който биде разпнат за нас при Пилат Понтийски, и страда, и биде погребан; Който възкръсна в третия ден, според Писанията; Който възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; Който пак ще дойде със слава, за да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край; И в Духа Свети, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, Който е говорил чрез пророците; В едната, света, вселенска и апостолска Църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на грехове. Чакаме възкресението на мъртвите. И живота на бъдещия век. Амин.”

б) Апостолски символ на вярата:

Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Творец на небето и на земята. И в Иисуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ: Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария, Който пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан, Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите, Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух. Вярвам в светата католическа Църква, в общението на светиите, В опрощаването на греховете, във възкресението на плътта, Във вечния живот. Амин.”

III. БОГОСЛУЖЕБНА ПРАКТИКА

Чл. 7. (1) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС дава приоритет на Евангелието над Църковните канони и Предания, като допуска ползването и тълкуването им единствено съгласно Христовото учение, според Новия Завет в контекста на съвременния Християнски хуманизъм.

(2) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е църковна общност от вярващи в Иисус Христос, общуващи помежду си доброволно, запазвайки неприкосновеност на личната си свобода, достойнство и начин на общуване с Бога.

(3) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС не изисква от членовете си задължително да се придържат към учението на определена християнска традиция и им предоставя свобода при избора на вида на богослужението и църковната община (ЦО), в която да се черкуват.

(4) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС предоставя на епископа, свещеника или пастира правото на свободен избор при определяне вида и реда на богослужението в ЦО, към която принадлежи според волята и духовните потребности на членовете й.

(5) Всеки православен, католик, протестант или християнин от друг клон на християнството, може да стане член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС без да се отказва от или да изменя традиционната си до този момент богослужебната практика и начин на общуване с Бога, както и без да е задължен да прекъсне връзката си с религиозната общност съвместно с която е изповядвал вярата си.

(6) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС поощрява общите икуменически църковни служби, като запазва правото си да ползва цялата известна до момента литургийна практика, както и да създава нова, съобразно нуждите на християните за по-пълно общуване в Св. Дух.

ТАЙНСТВА

Чл. 8. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС приема максимално 7 на брой тайнства, именувани и ползвани по брой, според различните известни християнски практики:

  • Св. Кръщение;
  • Миропомазване;
  • Покаяние;
  • Евхаристия (Св. Причастие);
  • Брак;
  • Свещенство;
  • Елеосвещение.

СТРУКТУРА. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. (1) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е доброволен съюз на равноправни църковни общини (местни поделения на Църквата) с общо върховно ръководство, които приемат разпоредбите на настоящия Устав.

(2) По решение на ДОС могат да бъдат създавани помощни органи – Съвети, Комисии, Изследователски и Образователни институции и Стопански организации, в зависимост от дейността и потребностите на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

Чл.10. (1) Органите на управление на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е: Духовен организационен съвет (ДОС);

(2) Орган на местно управление на всяка ЦО са: Председател на Църковната община (в кръга на делегираните му от ДОС пълномощия да представлява ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС на местно ниво)

ДУХОВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ (ДОС)

Чл.11. (1) Духовният организационен съвет (ДОС) е висшият орган за управление на Християнската Вселенска и Апостолска Църква.

(2) ДОС по право е последна инстанция по всички въпроси на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

Чл.12. (1) ДОС се състои от сменяеми и несменяеми членове на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС Председателят, който е Архиепископ и другите епископи са несменяеми членове. Сменяеми членове са всички други представители на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

(2) Броят на членовете на ДОС е неограничен.

(3) Членовете на ДОС се избират на Учредителното събрание? измежду учредителите с явно гласуване и за всеки нов член с решение на ДОС при 2/3 мнозинство.

(4) ДОС се председателства от Председателя на ДОС, а при невъзможност Председателят упълномощава един от членовете на ДОС.

Чл. 13. (1) Мандатът на ДОС за несменяемите членове е безсрочен, а за сменяемите членове е 15 години, считано от момента на тяхното приемане.

Чл.14. (1) Мандатът на членовете на ДОС се прекратява:

1. При изтичане на мандата им;

2. При смърт;

3. При трайна невъзможност да изпълняват пълноценно задълженията си за срок по-голям от 1(една) година;

4. При подаване на оставка.

(2) При предсрочно прекратяване на мандата по т.т. 2, 3 и 4 останалите членове на ДОС предлагат, в срок до 6 месеца, поименно достойния представител на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, който да попълни състава на ДОС до края на мандата му.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.15. Духовният организационен съвет:

1. Ръководи и представлява вероизповеданието ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС в качеството му на негово централно ръководство;

2. Председателят одобрява решенията на ДОС с право на вето;

3. ДОС предлага (подлежащите на последващ избор или на заместване) членове на ДОС по чл.чл. 13. (2), 12 (3), и 14. (2) на настоящия Устав;

4. Взема решения за учредяване и прекратяване на местни поделения на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС (църковни общини – ЦО) и определя техните председатели, които ще представляват ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС на местно ниво по чл.19 ал. 2 от Закона за вероизповеданията;

5. Одобрява годишните бюджети на Вероизповеданието и на местните му поделения отчетите за изпълнението им;

6. Осъществява контрол върху дейността и ръководството на ЦО;

7. Възлага тематични проверки и ревизии на органите и поделенията на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС и приема и взема отношение по докладите и ревизионните актове на Ревизионната комисия;

8. Взема решения за участие в национални и международни организации на икуменическа основа;

9. Утвърждава решения за участие в или за учредяване на търговски дружества с цел финансиране дейността на вероизповеданието;

10. Приема дарения в полза на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС;

11. Организира и осъществява милосърдната, социалната и религиозно-просветната дейност на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС;

12. Утвърждава предложения за изменения и допълнения на Устава и проекти за вътрешни нормативни актове на Вероизповеданието;

13. Организира и контролира административната и финансово – счетоводната дейност на Вероизповеданието;

14. Взема решения по всички други въпроси, които засягат религиозните и административни дела на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

Чл. 16. (1) Заседанията на ДОС се свикват от Председателя периодично (не по-малко от веднъж на 1 година) или при възникнала необходимост, по инициатива на членовете му.

(2) Уведомленията за заседанията се правят писмено или чрез електронна поща най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като се съобщават дневния ред, датата, часа и мястото на заседанието.

Чл.17. ДОС взема решенията си:

1. По въпросите на вярата и обряда, по правомощията си по чл.15 ал. (14) с консенсус;

2. По всички останали въпроси с квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете си)

Чл.18. (1) Заседанието е редовно, ако присъстват поне 50% от членовете на ДОС.

(2) За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка или интернет връзка, гарантиращи установяване на самоличността му и позволяваща участие в обсъжданията и вземането на решения. В този случай това се отбелязва в протокола и се подписва от всички членове на ДОС.

Чл.19. Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от упълномощения от него член на ДОС.

Чл. 20. За заседанията се съставя протокол, който се подписва от членовете на ДОС.

ЦЪРКОВЕН СЪБОР
Чл. 20а (1) Църковният събор е орган, който включва клира на църквата, както и по един представител на всяка църковна общност, избрани по нейните правила.
(2) Църковният събор решава въпроса за прекратяването и разпускането на църквата по чл. 8, т. 6 от Закона за вероизповеданията, както и всеки друг въпрос, който ДОС реши да му делегира.

(3) Църковният събор е законен, ако на него присъстват повече от половината от имащите парво да участват.
(4) По въпросите за прекратяването и разпускането на Църквата, Църковният събор решава с мнозинство 3/4, а по всички останали въпроси – с обикновено мнозинство – повече от половината гласове.
(5) Църковният събор се свиква по инициатива на 90 % от общините или по решение на ДОС.
(6) Църковният събор може да се проведе, ако на него присъстват повече от 90 % от членовете. В поканата за свикването му се посочва дневния ред. Ако не могат да се връчват покани на членовете, Църковният събор може да бъде свикан с покана в ДВ, публикувана не по- малко от 14 дни преди насрочената дата.

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ (РК)

Чл. 21. (1) Ревизионната комисия /РК/ е независим финансов контролен орган, който контролира целесъобразността и законосъобразността на действията на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, свързани с имуществата и финансите на вероизповеданието.

(2) РК следи за правилното разходване на одобрения годишен бюджет на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС и на средствата по бюджетите на ЦО.

(3) Отчита ежегодно дейността си с доклад до ДОС.

(4) Извършва проверки и финансови ревизии, възложени от ДОС и отчита резултатите от тях в двадесетдневен срок, считано от датата на завършването им.

Чл. 22. (1) Мандатът на РК е 15 (петнадесет) г.

(2) РК се избира на първото редовно заседание на ДОС с мнозинство повече от половината гласове.

(3) Един месец преди изтичане на мандата си РК изготвя отчет за цялостната си дейност по време на мандата, който се представя в ДОС и след разглеждане и одобряването му, подлежи на утвърждаване от ДОС. Процедурно от този момент мандата на РК се счита за прекратен и респективно мандата на новата РК започва да тече за срок от 15 (петнадесет) години.

(4) РК се състои от трима членове, които помежду си излъчват Председател на комисията.

МЕСТНО ПОДЕЛЕНИЕ, ЦЪРКОВНА ОБЩИНА (ЦО)

Чл. 23. (1) Местно поделение на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е всяка ЦО, която приема идеите и устава на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС и е приета от ДОС за неин член.

(2) ЦО не е юридическо лице.

Чл. 24. ЦО се представляват от председател, назначен от ДОС и упълномощен от него да представлява ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС на местно ниво, по реда на чл. 19 от Закона за вероизповеданията.

Чл. 25. Председателят на ЦО управлява финансите на ЦО в рамките на одобрения от ДОС годишен бюджет и стопанисва имуществото й, без право да се разпорежда , освен ако не е изрично упълномощен от ДОС.

Чл. 26. ЦО подлежат на вписване по чл.19 от Закона за вероизповеданията в регистрите на кметовете на общините по адреса на седалището им.

Чл. 27. ЦО, освен основната си богослужебна дейност, може да извършва допълнително здравно-социална, благотворителна, образователно-просветна и всяка др. дейност, способстващи за постигане на целите на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС

Чл. 28. (1) Всяко ЦО, член на вероизповеданието е собственик на придобитото от ЦО имущество до приемането й за член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС

(2) ЦО не отговаря за задълженията на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, нито ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС отговаря за задълженията на ЦО преди приемането му за член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС

(3) При прекратяване на съществуването на ЦО, имущество, придобито след началото на членството в ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, става собственост на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 29. Член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС може да бъде всеки човек, при спазване на изискванията на чл.7 (5) от Закона за Вероизповеданията.

Чл. 30. За членове на вероизповеданието по право се считат учредителите на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

Чл. 31. Индивидуално членство се придобива според религиозния статут на кандидата:

1. Ако не е приел Св. Кръщение, кандидатът избира сам обряда и църковната община, членка на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, в която да бъде кръстен и с акта на Светото кръщение става член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

2. При наличие на извършено Св. Кръщение над кандидата, лицето подава молба в ЦО на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС. , заедно с кръщелното свидетелство, за да стане член на църковната общност, в която желае. Условие за одобрение на молбата е, лицето да изповядва вярата в Светата Троица и да приема Никео- Цариградския или Римски символ на вярата.

Чл. 32. (1) При наличие на групово желание за членство в ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е необходимо всеки член от дадената ЦО да подаде отделна молба за членство.

(2) Молбите се разглеждат от ДОС.

(3) Условие за одобрение на молбите е църковната община да изповядва вярата в Светата Троица и да приема Никео- Цариградския или Апостолския символ на вярата.

Чл. 33. Членовете на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС могат да членуват и в други църкви или Християнски религиозни общества.

Чл. 34. (1) Прекратяване на членството в ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС става доброволно, като единственото условие за това е, ако християнинът е член на ДОС, да уведоми писмено органите, към които принадлежи в 30 (тридесет) дневен срок.

(2) Свещеник, който желае да прекрати членството си в ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС и не е член на ДОС е длъжен да уведоми писмено общността, в която свещенодейства в 30 (тридесет) дневен срок.

Чл. 35. (1) Прекратяване на членството става и по решение на ДОС, ако е налице дейност, извършена от лице или група лица, несъвместими с идеите, заложени в устава на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

(2) Изключването става на заседание на ДОС с решение с мнозинство повече от половината гласове..

Чл. 36. Членове на ДОС могат да бъдат лица, навършили 30 (тридесет) години.

Чл. 37. (1) За встъпване в свещеническо служение е необходимо християните да са навършили 21 (двадесет и една) г., които са в добро психическо здраве.

(2) По решение на ДОС, за свещенослужители се допускат и хора с различни физически увреждания, като им се осигури възможност за безпрепятствено извършване на богослужебните им задължения.

(3) Кандидатурите за свещенослужител се разглеждат в ЦО, към които принадлежи съответния кандидат, след което се предлагат на ДОС за одобрение.

Чл. 38. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС приема следните йерархични степени на свещеническо служение за благодатни и богоустановени: дякон, презвитер и епископ.

Чл. 39. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС допуска нейерархично служение на мъже и жени навършили 21 (двадесет и една) г. възраст под формата на благовестители, църковни учители, мисионери и други форми, нужни за социалната и милосердна дейност на Църквата.

Чл. 40. Подготовката за извършване на Св. обряд се оставя на съвестта на извършителя, според времето, обстоятелствата и практиката на определената ЦО.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 41. (1) Имуществото на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се образува от: доброволни дарения от страна на членовете на ЦО, членки на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС и самите ЦО;

2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

3. приходи от имуществото на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС ;

4. приходи от икономическа дейност, организирана от вероизповеданието в съответствие със закона;

(2) Получените от вероизповеданието дарения и други приходи служат за покриване разходите на вероизповеданието по организиране и провеждане на неговата административна, богослужебна и социална дейност.

(3) Реализиране и разпределение на печалба не се допуска.

Чл. 42. (1) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движимо и недвижимо имущество, вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа и други имуществени права.

(2) Всички направени дарения се приемат и се вписват в специална книга за дарения при ДОС.

Чл. 43. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под условие да правят дарение или завещание в полза на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС в съответствие с неговите цели и при спазване на закона.

Чл. 44. Вероизповеданието може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за него условия и в противоречие с неговите цели и Устав.

Чл. 45. (1) Имуществото на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост и по друг подходящ начин.

(2) Влагането на имуществото трябва да гарантира достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото.

Чл. 46. (1) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС може да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална собственост, търговски марки, ноу хау, авторски права, ценни книжа, като поема съответните задължения.

(2) ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС може да създава и да участва като учредител в субекти на търговското право с оглед постигане на целите, които си поставя, съобразно този Устав, при условията и реда на чл. 21, (2) от Закона за вероизповеданията.

Чл. 47. Средствата на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се разходват в съответствие с приетия Годишен бюджет и съобразно целите си.

Чл. 48. Разпореждане с имуществото на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС се извършва от членовете на ДОС в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.

Чл. 49. При ликвидиране на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОСВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС имуществото и неговата собственост се прехвърлят по равно върху членовете на ДОС и ЦО, членки на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС.

Чл. 50. (1) При прекратяване на членство на дадена ЦО, имуществото и нейната собственост, придобити преди нейното членство във ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, си остават нейна собственост.

(2)При разпускане на дадена ЦО, членка на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС, имуществото остава за настоящото вероизповедание (ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС).

ЛЕЧЕБНА, СОЦИАЛНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 51. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС може да разкрива лечебни, социални и образователни заведения по реда на глава пета от Закона за вероизповеданията.

Чл. 52. Приемането в здравно или социално заведение на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС не може да се поставя в зависимост от принадлежността към съответната религиозна общност.

ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл. 53. ДОС има правомощията да налага забрани от вътрешно дисциплинарен характер, съобразно веровите, моралните и църковно-правните практики на дадена ЦО, член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС ,при спазване на чл. 15 ал. (14) от настоящия Устав.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС

Чл. 54. Прекратяването на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС става по решение на ДОС с консенсус по реда на чл. 8, т.6 от Закона за вероизповеданията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Уставът е приет на съвместно събрание на САДЦСО и ДОС на ХВАЦ, състояло се на 24.06.2012 г. София.