Архиепископ Христо Писаров, "Вяра и Откровение"

28. Около осем дена подир тия думи, като взе със Себе Си Петра, Иоана и Иакова, възлезе на планината да се помоли.
29. И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава.
30. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Моисей и Илия;
31. като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Иерусалим.
32. А Петра и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.
33. И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Иисуса: Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия, - без да знаеше, що говори.
34. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака.
35. И чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.
36. И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал Сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха.