Празника Богоявление

1. Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, 2. както е писано у пророците: "ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе." 3. "Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му." 4. Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. 5. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си. 6. А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед. 7. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; 8. аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий. 9. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан. 10. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. 11. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение. (Евангелие според Марк, 1:1-11)